Mặt bằng căn B1 - 2PN Charmington Iris

CĂN B1 – 2PN
DT thông thủy : 67.26m2
DT tim tường : 72.49m2
Phòng khách : 15.00m2
Bếp : 5.37m2
Lô gia : 2.43m2
Sân phơi : 1.08m2
Phòng ngủ 1 : 10.74m2
Phòng ngủ 2 : 16.27m2
Vệ sinh 1 : 4.68m2
Vệ sinh 2 : 3.60m2
DT phụ : 8.09m2

 

Mặt bằng căn B2 - 2PN Charmington Iris

CĂN B2 – 2PN
DT thông thủy : 64.16m2
DT tim tường : 70.49m2
Phòng khách : 13.75m2
Bếp : 4.98m2
Lô gia : 2.43m2
Sân phơi : 1.08m2
Phòng ngủ 1 : 13.46m2
Phòng ngủ 2 : 13.05m2
Vệ sinh 1 : 4.32m2
Vệ sinh 2 : 3.44m2
DT phụ : 7.65m2

 

Mặt bằng căn B3 - 2PN Charmington Iris

CĂN B3 – 2PN
DT thông thủy : 61.22m2
DT tim tường : 68.52m2
Phòng khách : 12.33m2
Bếp : 5.36m2
Lô gia : 2.56m2
Sân phơi : 3.64m2
Phòng ngủ 1 : 10.92m2
Phòng ngủ 2 : 10.80m2
Vệ sinh 1 : 3.64m2
Vệ sinh 2 : 4.08m2
DT phụ : 7.89m2

 

Mặt bằng căn B3A - 2PN Charmington Iris

CĂN B3A – 2PN
DT thông thủy : 64.21m2
DT tim tường : 70.07m2
Phòng khách : 12.45m2
Bếp : 6.27m2
Lô gia : 2.61m2
Sân phơi : 1.44m2
Phòng ngủ 1 : 9.75m2
Phòng ngủ 2 : 14.63m2
Vệ sinh 1 : 4.50m2
Vệ sinh 2 : 3.38m2
DT phụ : 9.18m2

 

Mặt bằng căn B5 - 2PN Charmington Iris

CĂN B5 – 2PN
DT thông thủy : 59.57m2
DT tim tường : 64.54m2
Phòng khách : 13.85m2
Bếp : 5.20m2
Lô gia : 2.29m2
Sân phơi : 1.08m2
Phòng ngủ 1 : 13.75m2
Phòng ngủ 2 : 11.97m2
Vệ sinh 1 : 4.90m2
DT phụ : 6.53m2

 

Mặt bằng căn B6 - 2PN Charmington Iris

 

CĂN B6 – 2PN
DT thông thủy : 57.14m2
DT tim tường : 62.23m2
Phòng khách : 12.81m2
Bếp : 4.95m2
Lô gia : 2.03m2
Sân phơi : 1.08m2
Phòng ngủ 1 : 14.09m2
Phòng ngủ 2 : 11.40m2
Vệ sinh 1 : 4.90m2
DT phụ : 5.88m2

 

Mặt bằng căn B7 - 2PN Charmington Iris

CĂN B7 – 2PN
DT thông thủy : 64.67m2
DT tim tường : 71.33m2
Phòng khách : 13.77m2
Bếp : 5.13m2
Lô gia : 2.11m2
Sân phơi : 1.08m2
Phòng ngủ 1 : 10.52m2
Phòng ngủ 2 : 16.12m2
Vệ sinh 1 : 4.68m2
Vệ sinh 2 : 3.60m2
DT phụ : 7.66m2

 

Mặt bằng căn B8 - 2PN Charmington Iris

CĂN B8 – 2PN
DT thông thủy : 63.58m2
DT tim tường : 69.51m2
Phòng khách : 14.53m2
Bếp : 4.99m2
Lô gia : 2.29m2
Sân phơi : 1.08m2
Phòng ngủ 1 : 9.64m2
Phòng ngủ 2 : 15.00m2
Vệ sinh 1 : 4.31m2
Vệ sinh 2 : 3.64m2
DT phụ : 8.10m2